ÇALIŞMALAR

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ÇALIŞMALARIMIZ

   
 • Defter Tutma Çalışmaları

  Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.

  Tutulması kanunen zorunlu muhasebe defterlerinin 3568 sayılı meslek yasasının verdiği yetki ile yasal mevzuatlara uygun olarak tutulmasını gerçekleştiriyoruz.

  İşletme Defteri:
  Taşımacılık, Hizmet, Alım, Satım, İmalat, İnşaat, Zirai Kazanç, Apartman, Site ve Alış Veriş Merkezi Yönetimi başta olmak üzere tüm sektörlerin İşletme Defterleri...

  Serbest Meslek Kazanç Defteri:
  Avukat, Doktor, Diş Hekimi tüm serbest meslek kazanç defterleri...

  Dernekler ve Vakıflar:
  Merkez, Şube ve Ticari İşletmeleriyle Derneklerin, Vakıfların defterleri...

  Bilanço Esasına Göre Defterler:

  Hizmet, Alım, Satım, İmalat, İnşaat ve tüm sektörlerdeki Şahıs Firmaları, Adi
  Ortaklık, Kollektif, ve Adi Komandit Şirketlerin defterleri...

  Hizmet, Alım, Satım, İmalat, İnşaat ve tüm sektörlerdeki Hisseli Komandit ve Limited Şirket Defterleri...

  Hizmet, Alım, Satım, İmalat, İnşaat ve tüm sektörlerdeki Anonim Şirket Defterleri...

  Kooperatifler:
  Köy Kaldırma ve Orman, Esnaf Kefalet, Turizm, Tüketim, Taşımacılık, Üretim, Satış, İhale Usulu Yapı ve Emanet Usulü Yapı Kooperatifleri

 • Beyanname Bildirimleri ve Aracılık Çalışmaları

  3568 s. SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU ile verilen yetki çerçevesinde mali beyannamelerin gönderilmesi ve beyanname gönderilmesinde aracılık hizmetleri...

  - Münhasıran Ticari Kazanç, Serbest Meslek Kazancı ile Ticari Kazanç ve Serbest Meslek Kazancı ile Diğer Gelir Unsurlarının Bildirimleri

  - Münhasıran Menkul Sermaye ile Sair Kazanç ve İrat Bildirimleri

  1. YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ

  A. Münhasıran Ticari Kazanç, Serbest Meslek Kazancı ile Ticari Kazanç ve Serbest Meslek Kazancı ile Diğer Gelir Unsurlarının Bildirimleri

  B. Münhasıran Menkul Sermaye ile Sair Kazanç ve İrat Bildirimleri

  C. Münhasıran Gayrimenkul Sermaye İradı ile Zirai Kazanç Bildirimleri

  2. KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ

  3. DİĞER BEYANNAMELER

  A. KDV, Muhtasar ve Veraset ve İntikal

  B. Banka Hesap Vaziyeti, SGK (Özel İnşaat-Aylık), Diğer Beyan ve Bildirimleri

  C. Vergi Usul Kanunu mükerrer 227/4 nolu tebliğ hükümleri dışında kalan ve defter tutturup beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmayan vergi mükelleflerine ilişkin 340 nolu tebliğde belirtilen 4 nolu Aracılık sözleşmesine göre e-beyanname ile gönderilecek beyannamelerin bildirilmesi

  a) Aylık KDV E-Beyannameleri

  b) 3 Aylık Muhtasar E-Beyannameleri

  c) Geçici E-Beyannameler

  d) Yıllık E-Beyannameler

 • Mali Müşavirlik Çalışmaları (Mali Danışmanlık)

  3568 s. SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU uyarınca gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.
  A. Sürekli Danışmanlık 
  B. Arızi Danışmanlık
  a) Büroda
  b) İlgili işletmede
  C.Kontrol ve Revizyon İşlemleri
  D. Firma Muhasebe Sisteminin Kurulması
  a) Hizmet, Alım, Satım İşletmelerinde Muhasebe Sistemi Kurulması,
  b) İnşaat, İmalat İşletmelerinde Muhasebe Sistemi Kurulması,

 • Muhasebe Sistemi Kurulması

  Gerçek ve Tüzel Kişi işletmelerde yürürlükteki mevzuatlar uyarınca fiili yapıyı kontrol altında tutabilen Muhasebe Sistemlerinin Kurulması, halen var olan Muhasebe Sistemlerinin eksiklerinin giderilmesi ve firma yöneticilerine güncel sağlıklı veriler aktarımı sağlanarak işletmenin yapısının kontrol altında tutulması sağlanmaktadır.

 • Denetim Çalışmaları

  3568 s. SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU Uyarınca;
  Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin, mali, vergi ve sosyal güvenlik konularında, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.

  Türk Ticaret Kanunu Gereğince Denetçilik
  a) Banka ve sigorta şirketleri
  b) Halka açık şirketler ve aracı kurumlar
  c) Diğer şirketler

 • Maliyet Denetimleri

  Gerçek ve Tüzel kişi işletmelerin maliyetlerini kontrol altına almak ve karlılıklarını artırmak için yapılması gereken özel Maliyet Denetimi işlemlerinin yapılmasını sağlamaktayız. Firmalar yapılan özel Maliyet Denetimi ile karlılıklarını kontrol altına alarak daha sağlıklı yapılara kavuşturulmaktadır. 

 • Şirket Birleşmeleri

  Şirketlerin birleşme analizlerinin yapılması, birleşmenin tüm boyutlarıyla incelenmesi,  şirket birleştirmelerinin yapılması süreçlerinin başından sonuna kadar takip ve organizasyonlarının yapılmasıdır. Hizmet, şirketin birleşmeye dair yapılması gereken tüm resmi işlemlerinin yapılmasını kapsamaktadır.
  Şirket birleşmesi sonuçlarının analizi ile hizmet tamamlanır.

 • Eğitim Hizmetleri

  Aşağıda belirtilen konularda eğitim, seminer hizmetleri.
  - Muhasebe Eğitimleri
  - 3568 s. Meslek Hukuku Eğitimleri
  - Ticaret Hukuku Eğitimleri
  - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Eğitimleri
  - Vergi Hukuku Eğitimleri
  - Firmaların Muhasebe Personellerinin Eğitimi
  - Firma Sahiplerine Mali ve S.G.K. Yükümlülükleri Eğitimi

 • Eğitim Çalışmaları

  Aşağıda belirtilen konularda eğitim, seminer hizmetleri.
  - Muhasebe Eğitimleri
  - 3568 s. Meslek Hukuku Eğitimleri
  - Ticaret Hukuku Eğitimleri
  - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Eğitimleri
  - Vergi Hukuku Eğitimleri
  - Firmaların Muhasebe Personellerinin Eğitimi
  - Firma Sahiplerine Mali ve S.G.K. Yükümlülükleri Eğitimi